Doelstelling stichting en verantwoording

Doelstelling stichting en verantwoording

Stichting Limulunga is gevestig in Wijk aan Zee Het fiscaal nummer is 82.05.07.258.

 

Bestuurders MA Veenman secetaris en JP Venniker voorzitter

 

De bestuursleden zijn onbezoldigd. De stichting werkt met vrijwilligers.

 

Doelstelling:

De stichting heeft ten doel: het (financieel) ondersteunen van (al) het onderwijs in Zambia,
zowel aan kinderen, als aan volwassenen.
2. Middelen
De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:
- het ter beschikking stellen van gelden ten behoeve van het financieren van leerkrachten,
schoolgebouwen en boeken;
*- het al dan niet tijdelijk ter beschikking stellen van leerkrachten.
Geldmiddelen
De geldmiddelen van de stichting bestaan uit:
- de eventueel ter gelegenheid van de oprichting van de stichting voor de
verwezenlijking van haar doel bijeen gebrachte of te brengen bedragen of goederen;
- donaties;
- subsidies en sponsorgelden;
- verkrijgingen krachtens erfstelling, legaat, schenking of gift;
activiteiten en de exploitatie van haar bezittingen; en
- overige baten.

 

In 2021 en 2022 zijn de volgende activiteiten gedaan : 

 

Fondsen werfen voor het voedsel proggramma van de limulunga Pre SChool

Contact ondrhouden met het bestuur van de Limuliunga Pre school in Mungu Zambi, Monitoren van het voedsel proggramma van de Limulunga Pre School, Bezoek zomer 2022 aan de Limulunag Pre School om het voedsel programma te monitoren. 

 

Beleids plan 2022-2023

 

2. Wijze van werving van gelden

Het vermogen van de stichting zal gevormd worden door

 • subsidies en andere bijdragen;
 • schenkingen, erfstellingen en legaten;
 • alle andere verkrijgingen en baten.

De Stichting kan erfstellingen slechts aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

Stichting Limulunga Pre School  ontvangt haar inkomsten door middel van fondsenwerving en giften. Deze giften worden gegeven door hoofdzakelijk particulieren, bedrijven en/of goede doelen. Mogelijk zullen we daarnaast aanspraak maken op subsidies.

3. Beheer van het vermogen

Stichting Limulunga Pre School  heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor het beheer van het vermogen. Het bestuur bestaat uit twee  personen, te weten een voorzitter een secretaris 

Voorzitter: J.P Venniker 

Secretaris: M.A.Veenman

 

4. Vergaderen

Het bestuur komt minimaal tweemaal per jaar samen voor een bestuursvergadering. Hiervan worden notulen opgemaakt

5. Activiteiten

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

 1. Fondsen werfen voor het voedsel proggramma van de Limulungas Pre School,
 2. Contact onderhouden met het bestuur van de Limulunga pre school en het voedsel programma moninoren dmv foto's en video's
 3. uitbreiding van het voedsel programma in west Zambia 

Onder verantwoordelijkheid van het bestuur worden de volgende activiteiten verricht:

 • Het opzetten en begeleiden van projecten;
 • Het selecteren van bestemmingsdoeleinden.

 

6. Financiën

De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

Het bestuur is verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid. De taken die hierbij horen zijn onder meer:

 1. Jaarlijks een begroting opstellen;
 2. Jaarlijks een jaarrekening vaststellen en goedkeuren;
 3. Beheren van de gelden;
 4. Besteden van de gelden en het creëren van voorzieningen.

7. Vergoeding bestuursleden

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden.